Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ΓΡΑΦΕΙΟ

Ο Παναγιώτης Καψαμπέλης και συνεργάτες Μηχανικοί, είναι μια ομάδα προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις και με τον απαιτούμενο σεβασμό στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών.
Η πολύχρονη εμπειρία σε συνδυασμό με τη διαρκή ενημέρωση στα θέματα της αρχιτεκτονικής επιστήμης και της πολεοδομικής νομοθεσίας, καθιστά το γραφείο ανταγωνιστικό και έχει να επιδείξει σειρά έργων στην πορεία των χρόνων. Η ειδίκευση στον τομέα των αναστηλώσεων και αποκαταστάσεων εγγυάται την ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην κατασκευή, με αξιόλογα δείγματα δημοσίων και ιδιωτικών έργων (ιστορικά και διατηρητέα μνημεία, κτίρια και σύνολα) στην Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.

.

Ιστορία

Καψαμπέλης Παναγιώτης – Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Στο ξεκίνημα της επαγγελματικής του δραστηριότητας ασχολήθηκε στη Θεσσαλονίκη με τη σχεδίαση και την υλοποίηση εσωτερικών επαγγελματικών χώρων. Ακολούθως με τη μελέτη και την επίβλεψη αστικών πολυκατοικιών κυρίως στα βόρεια προάστια των Αθηνών.

Από το 1992 μέχρι και σήμερα στη Ζάκυνθο έχει εμπειρία μελετών και επιβλέψεων έργων με αντικείμενο την σχεδίαση κατασκευών για όλες τις χρήσεις και κάθε μορφολογίας (κατοικίες, καταστήματα, κέντρα αναψυχής, συγκροτήματα κατοικιών, ξενοδοχεία κτλ).
Έχει υπάρξει υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ζακύνθου όπου και εργάστηκε σε μελέτες και επιβλέψεις αναστήλωσης αρχαιολογικών χώρων, εκκλησιαστικών και κοσμικών μνημείων της περιόδου από τους Ελληνιστικούς χρόνους μέχρι την ίδρυση του Ελληνικού κράτους.

Είναι τακτικό μέλος της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής της περιφέρειας Ζακύνθου (ΕΠΑΕ) καθώς και στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) και πρώην μέλος στο Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ), εκπροσωπώντας το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Κατέχει Μελετητικό πτυχίο Γ κατηγορίας για δημόσια έργα.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα στο Αρχαιολογικό Δελτίον και έχει λάβει μέρος και διακριθεί σε διαγωνισμούς για δημόσια κτίρια.

Συνεργάτες

Κεφαλλωνίτη Ειρήνη – Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός

— Δίπλωμα Πολιτικού μηχανικού-Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

— Μεταπτυχιακό Επιστημών (M.Sc.) Αναστήλωση μνημείων και Ιστορικών Κτιρίων (Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions) – Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας (Ισπανία)

— Μεταπτυχιακό Επιστημών (M.Sc.) Αναστήλωση μνημείων και Ιστορικών Κτιρίων (Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions) – Πανεπιστήμιο Πάντοβας (Ιταλία)

Συνεργασία με έμπειρους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων (ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί) που καλύπτει όλο το εύρος των μελετών και επιβλέψεων μέχρι την αποπεράτωση του έργου.

.

Office

Panagiotis Kapsampelis and partners Engineers are a team adapted to contemporary requirements and with the respect required to the needs and wishes of the clients.
The long-lasting experience combined to the continuous update in issues of architectural science and urban planning legislation, renders the office competitive and has many works to display during the years. The specialisation in the field of restorations and reconstructions guarantees the quality and efficiency in construction, with remarkable samples of public and private works (historic preservable monuments, building and wholes) in Zakynthos and Cephalonia.

.

History

Kapsampelis Panagiotis – Graduate Architect Engineer

Studies in Polytechnic School of Aristotle University of Thessaloniki, Department of Architecture.
At the beginning of his professional activity he was occupied in Thessaloniki with the design and realisation of indoor professional spaces. Afterwards, with the study and supervision of urban buildings mainly in the north suburbs of Athens.
Since 1992 and until today in Zakynthos he has experience of studies and supervisions of works with subject the design of constructions for all use and any morphology (residences, stores, entertainment centres, residence complexes, hotels etc.).
He has been employee of the Ephorate of Antiquities of Zakynthos where he worked in studies
and supervisions of restorations of archaeological sites, church and secular monuments of the period from the Hellenistic years until the foundation of Greek state.
He is a member of the Architectural Committee of the Region of Zakynthos and of the Council of Urban Planning Issues and Disputes and former member of the Council of Land Planning, Settlement and Environment, representing the Technical Chamber of Greece.
He is a holder of Professional Engineer Licence of category C for public works.
He has published articles in journal Archaiologikon Deltion, and he has taken part and distinction to competitions for public buildings.

.

Partners

Kefalloniti Eirini – Graduate Civil Engineer
— Diploma of Civil Engineer-Polytechnic School of University of Patras
— Master of Science (M.Sc.) Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions – Polytechnic University of Catalonia (Spain)
— Master of Science (M.Sc.) Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions – University of Padua (Italy)
Cooperation with experienced engineers of all specialties (electrical engineers, mechanical engineers, agronomists topographers engineers) that covers the whole range of studies and supervisions until the completion of the work.